Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67242
Title: Xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam
Authors: Phạm Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Thuế
Tài sản
Cải cách thuế
Hệ thống thuế
Abstract: Bài viết phân tích nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hướng tới việc cải cách thuế tài sản như là một phần của cải cách tổng thể hệ thống thuế. Từ góc độ tài chính thuần túy, mức độ mà thuế tài sản có thể tạo ra nguồn thu để tài trợ cho các dịch vụ địa phương đặc biệt quan trọng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhất là khi xu hướng phân cấp ngân sách đã diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nước trong thời gian vừa qua.
Issue Date: 2020-06-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.