Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67456
Title: Bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm từ tiềm năng, lợi thế nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum
Authors: Trần Văn Chương
Keywords: Cây dược liệu
Bảo tồn
Phát triển cây dược liệu quý hiếm
Phát triển bền vững
Kon Tum
Abstract: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có khoảng 853 loài cây thuốc và nấm làm thuốc, trong đó có 35 loài thuộc 27 họ thực vật quý hiếm cần được bảo tồn, 30 loài cây thuốc có nhu cầu lớn cho thị trường và khoảng 25 loài cây thuốc được trồng có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao. Nhiều năm qua, tỉnh đã xác định bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm từ tiềm năng, lợi thế sẵn có là hướng đi phù hợp, nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Do vậy, trong quá trình phát triển, tỉnh đã xác lập được các vùng phát triển dược liệu trọng tâm tại 03 huyện, đồng thời định hướng các loại dược liệu chủ lực của từng địa phương để tập trung phát triển một cách đồng bộ. Bài viết phân tích thực trạng của việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại tỉnh Kon Tum, dự đoán giá trị kinh tế và đề xuất một số giải pháp để khắc phục những rào cản trong quá trình phát triển cây dược liệu, nhằm góp tiếng nói cho việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu từ tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng đất này.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 1 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.