Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67525
Title: Một số ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Authors: Nguyễn Hợp Toàn, Nguyễn Hữu Mạnh
Keywords: Công dân
Chính phủ
Dự thảo
Hiến pháp
Nhà nước
Quốc hội
Abstract: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự thảo) có nhiều thay đổi so với Hiến pháp hiện hành. Bản Dự thảo này đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Bài viết này đề cập vai trò của Hiến pháp, sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp 1992; định hướng sửa đổi Hiến pháp 1992 trong các văn kiện của Đảng và phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trên cơ sở có tham khảo ý kiến của Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 28/2/2013 góp ý cho Dự thảo đối với một số nội dung như: Lời nói đầu; Về chế độ chính trị; Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Về hiệu lực của Hiến pháp.
Issue Date: 2013-03
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 189 tháng 3 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTPT.189.3.13.Y kien_du thao sua doi HP 1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 672,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.