Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67528
Title: Công tác thể chế, cụ thể hóa đường lối, chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực cán bộ
Authors: Nguyễn Lâm Thành
Keywords: Dân tộc
Cán bộ
Đảng
Chính sách dân tộc
Abstract: Bài viết hệ thống hóa các quan điểm, đường lối của Đảng trong lĩnh vực cán bộ dân tộc thiểu số và công tác thể chế, cụ thể hóa đường lối, chính sách dân tộc của Đảng về vấn đề này từ năm 2001 đến nay, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực cán bộ trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 11 trang pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.