Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67639
Title: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Bích Thủy
Keywords: Lao động nước ngoài
Việt Nam
Di chuyển lao động
Đào tạo thay thế
Abstract: Bài viết đề cập đến lao động nước ngoài ở Việt Nam; các giải pháp đào tạo thay thế nguồn nhân lực Việt Nam; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2014-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 199 tháng 1 năm 2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.