Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67697
Title: Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
Authors: Thân Thanh Sơn, Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Phân bố rủi ro
Xác định rủi ro
Yếu tố rủi ro
Abstract: Phân bổ các yếu tố rủi ro cho các bên tham gia trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ (GTĐB) Việt Nam là phần tiếp theo của bài viết xác định các yếu tố rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng GTĐB Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân bổ các yếu tố rủi ro và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân bổ 51 yếu tố rủi ro cho thấy 41,2% các yếu tố rủi ro được cho là cần chia sẻ giữa hai bên, tiếp đến là rủi ro do tư nhân đảm nhiệm với tỷ lệ 39,2% và cuối cùng là rủi ro do Nhà nước đảm nhiệm với tỷ lệ 19,6%. Đồng thời, nghiên cứu xác định được mối liên hệ tương quan giữa rủi ro tổng thể trong hình thức PPP đường bộ Việt Nam với các yếu tố rủi ro được phân bổ cho các bên tham gia là mối liên hệ tương quan tỷ lệ thuận và tương đối chặt chẽ.
Issue Date: 2014-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 206 tháng 8 năm 2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.