Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67795
Title: Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: tồn tại và giải pháp
Authors: Nguyễn Hữu Cường
Keywords: Báo cáo tài chính giữa niên độ
Công bố thông tin
VAS 27
Abstract: Nội dung nghiên cứu chỉ rõ 7 chỉ tiêu và các công ty niêm yết ít công bố hoặc là công bố không đầy đủ. Từ đó đề xuất phương hướng theo 2 phương diện là đề xuất phương hướng khắc phục tình trạng này trên cả 2 phương diện là thực hành công tác kế toán đối với đơn vị cung cấp thông tin và ban hành chính sách với cơ quan quản lý.
Issue Date: 2015-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.