Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67808
Title: Tác động của phát triển thị trường tài chính đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: tiếp cận bằng trọng số ENTROPY và mô hình ARDL
Authors: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Quyết
Keywords: Phát triển thị trường tài chính
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Mô hình ARDL
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng về thu hút FDI và phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam; tổng quan lý thuyết; phương pháp phân tích và kết quả xử lý thống kê; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 222 tháng 12 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.