Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67902
Title: Đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Hoạt động lập pháp
Giám sát tối cao
Quốc hội
Nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Abstract: Hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội đang thực sự là một công cụ hiệu năng, là giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy bộ máy nhà nước không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong mọi hoạt động. Kế thừa và phát huy những kết quả đó, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 08 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.