Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67924
Title: Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Mai Thị Mai
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Quốc hội
Quyền lực Nhà nước
Abstract: Với định hướng xây dựng Quốc hội vững mạnh để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy trước đòi hỏi của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, cần cỏ những nghiên cứu, đánh giá cụ thể về vai trò của Quốc hội trong việc đáp ứng các đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài viết phân tích và chỉ ra vai trò của Quốc hội trong việc bảo đảm những đặc trưng này của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 8 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc.8.21-QH trong xdung NNPQXHCNVN1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.