Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68022
Title: Về định hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện lý luận về dân tộc ở nước ta
Authors: Trần Hậu
Keywords: Vấn đề dân tộc
Hoàn thiện lý luận
Dân tộc
Abstract: Vấn đề dân tộc từ lâu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới lãnh đạo, cầm quyền của các quốc gia - dân tộc, sự tìm tòi, khảo cứu của giới học giả, nhà nghiên cứu. Trong nghiên cứu về dân tộc, nhất là nghiên cứu lý luận về dân tộc, đang còn nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào một số vấn đề, như lý luận về dân tộc; phạm vi và các cấp độ lý luận về dân tộc; quan hệ giữa lý luận về dân tộc và chính sách dân tộc; thực trạng lý luận về dân tộc và công tác lý luận về dân tộc ở nước ta; phương hướng, giải pháp bổ sung và phát triển lý luận về dân tộc ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2019-06-25
Type: Bài trích
Extent: 06 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.