Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68272
Title: Nữ giới tham gia nghị viện: Xu hướng và những yếu tố ảnh hưởng
Authors: Lương Thu Hiền
Keywords: Nữ giới
Nghị viện
Abstract: Sự tham gia của phụ nữ trong nghị viện được coi là một biểu hiện của bình đẳng giới và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế, kinh tế nhưng trong lĩnh vực chính trị chưa đạt so với tiềm năng và mong muốn. Nghiên cứu xu hướng nữ giới tham gia chính trị nói chung và nghị viện nói riêng cùng các yếu tố ảnh hưởng là bước quan trọng để tìm ra các giải pháp can thiệp, thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.