Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68278
Title: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Pháp luật
Tổ chức chính phủ
Abstract: Hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là nhu cầu tự nhiên, tất yếu, là vấn đề mang tính chiến lược. Bài viết phân tích, đánh giá nhu cầu này và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng hoàn thiện cho phù hợp.
Issue Date: 2017
2022-02-12
Type: Bài trích
Extent: 6 trang pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.