Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68287
Title: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp quy luật khách quan trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Kinh tế thị trường
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, đây đó vẫn tồn tại sự hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Sự khẳng định lại một lần nữa tính đúng đắn của lựa chọn này là điều cần thiết, cũng như đề ra những mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới nhằm phát triển một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 9 trang pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.