Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68352
Title: Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ tại Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Vũ Thị Thúy Nga
Keywords: Sản xuất
Tiêu thụ sản phẩm hữu cơ
Hòa Kỳ
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Abstract: Hoa Kỳ được biết đến là thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ lớn nhất thế giới với giá trị thị trường năm đạt trên 50 tỷ USD và tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua. Trong phạm vi của bài viết, các đặc điểm về thị trường nông nghiệp hữu cơ của Hoa Kỳ đã được đánh giá thông qua phân tích chính sách và xu hướng tiêu dùng sản phẩm nhằm tìm ra các bài học kinh nghiệm cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Để phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam cần thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường canh tác, tiêu chuẩn hóa sản phẩm hữu cơ, hỗ trợ tiếp cận sử dụng đất và các chính sách hỗ trự phát triển thị trường trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số 599 tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.