Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68391
Title: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Xử phạt vi phạm hành chính
Abstract: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hình phạt vi phạm hành chính. thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức biện pháp khắc phục hậu quả, phạm hành chính. Trong số các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều năm 2020, buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiêm môi trường là một biện pháp đặc biệt. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khắc phục hậu quả này, chỉ ra một số bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (443) tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.