Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68419
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể tham gia xác định giá trị tổ chức tín dụng trong quá trình tái cơ cấu
Authors: Nguyễn Ngọc Yến
Keywords: Chủ thể
Tổ chức tín dụng
Tái cơ cấu
Abstract: Xác định giá trị doanh nghiệp là một trong những hoạt động phải thực hiện khi tổ chức tín dụng tiến hành tái cơ cấu, thậm chí hoạt động này có ý nghĩa quyết định sự thành công của mục đích tái cơ cấu mà tổ chức tín dụng đặt ra. Trong khâu xác định giá trị doanh nghiệp, việc nhận diện những chủ thể tham gia và quyền, trách nhiệm của mỗi chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra kết quả giá trị doanh nghiệp đảm bảo sự chính xác, khách quan. Do vậy, việc rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về chủ thể tham gia xác định giá trị tổ chức tín dụng trong quá trình tái cơ cấu là yêu cầu tất yếu.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (445 ) tháng 11 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.