Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68460
Title: Pháp luật quốc tế về quyền của người lao động và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Phan Thị Lan Hồng
Keywords: Quyền của người lao động
Việt Nam
Người lao động
Abstract: Quyền của người lao động (NLĐ) luôn được xem là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống các quyền con người nói chung. Trong các văn kiện pháp lý quan trọng cùa Liên Hiệp quốc (UN) và công ước, khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về nhân quyền, quyền của NLĐ được đề cập rất sớm và rõ nét. Từ việc thống kê và phân tích các quy định của pháp luật quốc quyền của NLĐ, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.10.21.Phap luat quoc te_quyen cua nguoi lao dong_khuyen nghi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.