Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68581
Title: Giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững vốn tự nhiên ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Đáp, Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Keywords: Bảo tồn
Vốn tự nhiên
Việt Nam
Abstract: Vốn tự nhiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và các dịch vụ hệ sinh thái, là nền tảng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua chỉ ít quan tâm đến bảo tồn vốn tự nhiên. Điều này tiềm ẩn những rủi ro, thách thức tác động đến hệ sinh thái môi trường trong tương lai. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung nội dung thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên cho phát triển bền vững.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 1 số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.10.21.Giai phap bao ton_von tu nhien_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.