Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68771
Title: Sự cần thiết phải ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Dân tộc thiểu số
Miền núi
Phát triển
Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Abstract: Nền kinh tế nhiều thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước hình thành và phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Giáo dục phát triển, mặt bằng dân trí được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe có bước chuyển biến căn bản... Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết phải ban hành Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Issue Date: 2017-09-15
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.