Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68779
Title: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Trần Việt Khoa
Keywords: Quốc phòng
An ninh
Bảo vệ Tổ quốc
Tình hình mới
Abstract: Quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ Tổ quốc là lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các Ðại hội Ðảng. Qua mỗi kỳ Ðại hội, quan điểm của Ðảng về tăng cường QP, AN, bảo vệ Tổ quốc luôn có sự bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện. Bài viết nhấn mạnh cần tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Issue Date: 2021-03-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.