Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68792
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Sơn Thái
Keywords: Tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Báo chí
Abstract: Bài viết phân tích những luận điểm đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và phát huy báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.
Issue Date: 2019-06-24
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.