Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68801
Title: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
Authors: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Keywords: Thế trận
An ninh nhân dân
Quốc phòng toàn dân
An ninh
Abstract: Bài viết phân tích các giải pháp nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc: kết hợp các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; cần đặc biệt chú trọng phối hợp trong tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước;…
Issue Date: 2019-12-22
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.