Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69064
Title: Cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số
Authors: Đoàn Hồng Linh
Keywords: Cung ứng dịch vụ công
Chuyển đổi số
Dịch vụ công
Dịch vụ công trực tuyến
Cách mạng công nghiệp 4.0
Quản lý Nhà nước
Abstract: Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách thức, phương thức làm việc và quản lý nhằm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ và giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội phương thức mới. Xu thế tất yếu này đã và đang đòi hỏi sự chuyển đổi cấp và thích ứng linh hoạt trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và cung ứng dịch công trực tuyến nói riêng. Để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện về thủ tục hành chính, thời gian tới tập trung vào một số giải pháp cụ thể với phương châm "Lấy con người là trung tâm; cải cách dẫn dắt công nghệ sẽ hỗ trợ thúc đẩy" trong thực hiện chuyển đổi số.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 310 tháng 11 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN11.21.Cung ung dich vu cong truc tuyen_chuyen doi so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.