Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69095
Title: Bảo đảm quyền của người lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Loan Anh
Keywords: Quyền của người lao động
Di cư
Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc tế
Abstract: Bảo đảm quyền của người lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của Nhà nước với công dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định:"Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài" nhằm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, góp phần nâng cao vị thế chính trị, uy tín của Nhà nước ta đối với thế giới cũng như niềm tin yêu của người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là động lực khuyến khích sự đóng góp của đồng bào ở xa Tổ quốc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 311 tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.21.Quyen nguoi lao dong di cu VNam_tieu chuan quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.