Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69103
Title: Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Authors: Lê Huy Vịnh
Keywords: Tổ chức quân đội
Quân đội cách mạng
Chính quy
Tinh nhuệ
Từng bước hiện đại
Abstract: Tổ chức quân đội tinh gọn, mạnh có vai ứò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp của quân đội ta, trước hết là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập, bởi vậy, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù họp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 311 tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.21.Xay dung quan doi CM_chinh quy_tinh nhue_hien dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.