Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69139
Title: Thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế ở Việt Nam
Authors: Bùi Huyền
Keywords: Lao động
Tiêu chuẩn lao động
Lao động quốc tế
Tổ chức Lao động quốc tế
Hội nhập kinh tế
Cam kết quốc tế về lao động
ILO
Quan hệ lao động
Hiệp định thương mại tự do
Thương lượng tập thể
Abstract: Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trong đó có việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về lao động là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian gần đây, Việt Nam tích cực phê chuẩn nhiều công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, tiên tiến để xử lý hài hòa các quan hệ lao động. Đây cũng chính là một trong những điều kiện bảo đảm cạnh tranh công bằng khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do và là điều kiện thúc đẩy quá trình hội nhập
Issue Date: 2020-05-19
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Tieu chuan lao dongquoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 278,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.