Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69215
Title: Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro hệ thống của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê Trương Niệm, Bùi Hữu Phước
Keywords: Đa dạng hóa ngành kinh doanh
Rủi ro hệ thống
Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu phân tích sự tác động của đa dạng hóa đến rủi ro hệ thống của công ty bằng quy trình 2 bước của Heckman. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai dạng là đa dạng hóa ngành kinh doanh và đa dạng hóa khu vực địa lý đều có tác động cùng chiều lên rủi ro hệ thống và mức độ đa dạng hóa càng cao thì rủi ro hệ thống càng lớn. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng, những lợi ích công ty hưởng không đủ bù đắp những thiệt hại phát sinh do đa dạng hóa. Qui mô công ty và cơ cấu chi phí tác động cùng chiều đến rủi ro hệ thống, đòn bẩy tài chính và cơ hội tăng trưởng tác động ngược chiều lên rủi ro hệ thống.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 18 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 133 ( 12/2020 )-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.