Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69233
Title: Chuyển đổi Chính phủ số tại Việt Nam: Bài học toàn cầu và khuyến nghị chính
Authors: Ngân hàng Thế giới
Keywords: Chính phủ số
Chính phủ
Việt Nam
Toàn cầu
Dịch vụ công số hóa
Abstract: Báo cáo chính sách chỉ ra những lợi ích quan trọng mà Chính phủ số có thể đem lại cho Chính phủ và người dân của quốc gia, đặc biệt là sự cần thiết phải chuyển đổi Chính phủ số tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra nhu cầu và cách thức hoạch định chiến lược xác định ưu tiên và lộ trình nhằm đem lại kết quả Chính phủ số và tạo điều kiện để Việt Nam gặt hái được những lợi ích đó.
Issue Date: 2022-05
Type: Báo cáo
Extent: 92 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.