Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69266
Title: Một số nội dung góp ý kiến về dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để góp phần đảm bảo chính sách dân tộc trong dự án Luật
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Chính sách dân tộc
Dân chủ ở cơ sở
Cộng đồng dân cư
Nhân dân giám sát
Thanh tra Nhân dân
Abstract: Bài viết trình bày ý kiến đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở trong những năm qua.
Issue Date: 2022-04
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 9 tr, pdf
Method: BVCG_Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.