Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69292
Title: Góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Dân chủ
Dân chủ ở cơ sở
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Thanh tra nhân dân
Doanh nghiệp
Abstract: Chuyên đề góp ý những vấn đề chung và từng nội dung cụ thể trong Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; thanh tra nhân dân;...
Issue Date: 2022-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 18 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.