Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69294
Title: Một số ý kiến về báo cáo của chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021
Authors: Đặng Đình Luyến
Keywords: Công tác Dân tộc
Văn bản quy phạm pháp luật
Công tác dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiến về ưu điểm báo cáo số 24/BC-CP về việc ban hành văn bản pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021; Những vấn đề cần xem xét, cân nhắc và đánh giá về văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.
Issue Date: 2022
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nhan xet BC cua CP _VDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.