Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69323
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng mạng viễn thông di động tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phùng Thanh Bình, Nguyễn Minh Trí
Keywords: Mạng viễn thông di động
Khách hàng mạng viễn thông di động
Thành phố Hồ Chí Minh
Mạng viễn thông
Abstract: Gần đây, thị trường viễn thông di động (VTDĐ) tại Việt Nam cho thấy sự phát triển rất nóng và tồn tại nhiều yếu tố không ổn định, đặc biệt là ảnh hưởng của sự phát triển công nghệ và thay đổi chính sách liên quan. Bài viết này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị cảm nhận, sự hài lòng và sự gắn kết của khách hàng (KH) trong lĩnh vực VTDĐ tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS- SEM) đối với số liệu được thu thập từ 273 KH đang sử dụng dịch vụ mạng viễn thông di động (DVMVTDĐ) của các nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) hiện nay. Kết quả phân tích dữ liệu chỉ ra rằng các giả thuyết đề xuất đều được ủng hộ; giá trị cảm nhận và sự hài lòng đóng vai trò trung gian giữa chất lượng hệ thống, chất lượng mạng, hình ảnh thương hiệu, chi phí sử dụng và sự gắn kết của KH với NCCDV. Hơn nữa, sự hài lòng có tác động mạnh hơn đến sự gắn kết so với giá trị cảm nhận của KH
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 20 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 135 (02/2021)-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.