Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69362
Title: Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua phát triển nền tảng số tại Việt Nam
Authors: Dương Thị Hoài Nhung, Lê Thái Phong
Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Khánh Chi
Thái Thanh Hà
Keywords: Việc làm
Người khuyết tật
Nền tảng số
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật (NKT), từ đó đề xuất các yêu cầu về nền tảng số cho NKT tại Việt Nam dựa trên 4 khía cạnh về xã hội, công nghệ, tài chính và động cơ.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 20 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 140 tháng 9 năm 2021-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.