Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69391
Title: Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Bùi Vĩnh Thanh
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Bài viết nhằm hệ thống hóa lý thuyết về cấu trúc vốn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doan hnghiệp. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích tương quan và hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu gộp được sử dụng nhằm ước lượng tổng thể mối quan hệ giữa các biến đại diện cho cơ cấu vốn tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bộ dữ liệu gồm 87 công ty (loại trừ doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và bất động sản) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố cơ cấu vốn bao gồm: tổng nợ, nợ ngắn hạn có tác động ngược chiều với hiệu quả kinh doanh. Tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tổng nợ có tác động cùng chiều với hiệu quả doanh nghiệp. Các yếu tố kiểm soát như quy mô, vòng quay tài sản, tăng trưởng có tác động cùng chiều với hiệu quả doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong thời kỳ kinh tế ổn định
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 143 tháng 1 năm 2022 - https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.