Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69403
Title: Vai trò của ngành Kiểm sát Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Ngành Kiểm sát Nhân dân
Đấu tranh phòng, chống
Tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Abstract: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng được xem là nhiệm vụ quan trọng liên quan tới sự tồn vong của chế độ, sự hưng suy của đất nước. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ đấu tranh tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng công cuộc diệt trừ tham nhũng ở Việt Nam. Tư tưởng của Người không những "là tài sản tính thần vô cùng to lớn và quý giá", mà còn là kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.3.22.Vai tro nganh KSND_tham nhung_HCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.