Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69419
Title: Quá trình hình thành và vai trò của đội ngũ công chức cấp xã ở Việt Nam
Authors: Tạ Đức Hòa
Keywords: Công chức
Nhà nước
Công chức cấp xã
Abstract: Đội ngũ công chức là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của một nhà nước. Trên thế giới đến nay vẫn chưa có một quan niệm chung, thống nhất về công chức, nhưng tại nhiều quốc gia, dấu hiệu chung của công chức thường là: Công dân của nước đó; Được tuyển dụng qua thi tuyển; Được bổ nhiệm vào một ngạch hoặc một vị trí công việc; Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Đảm nhiệm một công vụ nhất định.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang pdf
Method: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.