Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69420
Title: Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị đảm bảo thực hiện
Authors: Lưu Ngọc Tố Tâm
Keywords: Hiến pháp
Hiến pháp 2013
Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Kể từ khi bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức theo mô hình XHCN (từ Hiến pháp năm 1959 tới nay), Quốc hội luôn được quy định ba chức năng gồm: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ba chức năng này của Quốc hội được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 và một số văn bản pháp luật hiện hành. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 viết Quốc hội “thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước”.
Issue Date: 2017-06-28
Type: Bài trích
Extent: 6 trang pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.