Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69421
Title: Quá trình nhận thức của Đảng ta về phòng, chống tham ô, tham nhũng
Authors: Cao Văn Thông, Đỗ Xuân Tuất
Keywords: Tham ô
Tham nhũng
Phòng chống tham ô
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy nhà nước, nó diễn ra ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị; tham nhũng xảy ra ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội; tham nhũng được coi là một căn bệnh nguy hiểm, nó gây ra tác hại nhiều mặt, cản trở sự phát triển của xã hội, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của cả một thể chế.
Issue Date: 2017-05-13
Type: Bài trích
Extent: 9 trang pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.