Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69425
Title: Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực – cách tiếp cận nhằm thu và trọng dụng người có tài năng cho nền công vụ
Authors: Phạm Đức Toàn
Keywords: Nhân lực
Nền công vụ
Công vụ
Abstract: Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực là xu hướng đã và đang diễn ra trong khu vực công cũng như khu vực tư, ở cả các nước phát triển cũng như đang phát triển. Bài viết làm rõ nội hàm thuật ngữ năng lực, khung năng lực cũng như việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực công chức làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển công chức nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước là yêu cầu cấp thiết trong quá trình cải cách ở nước ta giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang pdf
Method: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.