Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69439
Title: Vấn đề cạnh tranh thuế trong ASEAN: trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Đức Thành, Phạm Văn Long
Nguyễn Quang Thái, Johan Langerock
Herawati, Tony Salvador
Keywords: Ưu đãi thế
Thuế
ASEAN
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Abstract: Ưu đãi thuế đã trở thành một công cụ nhằm cạnh tranh thu hút đầu tư ở các nước đang phát triển. Các quốc gia có xu hướng cạnh tranh thay vì cùng nhau xây dựng một cơ chế chung vì lợi ích tập thể. Đây là thách thức lớn nhất đối với ASEAN trong củng cố đoàn kết để giải quyết các vấn đề phức tạp đang nổi lên trong khu vực, đặc biệt là vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nghiên cứu cũng tìm hiểu về chi phí của các ưu đãi thuế TNDN và đề xuất các giải pháp mà ASEAN nên thực hiện để loại bỏ dần các ưu đãi thuế không cần thiết nhằm giảm các tổn thất cho nền kinh tế thông qua việc lập danh sách trang, danh sách đen về ưu đãi thuế, thiết lập một mức thuế suất thuế TNDN tiêu chuẩn tối thiểu cho toàn khu vực quản trị tốt các ưu đãi thuế.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới số 1(309) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.