Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69454
Title: Bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Thanh Nga
Keywords: An ninh con người
Quyền con người
Việt Nam
Ổn định xã hội
Phát triển đất nước
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về đảm bảo an ninh con người, thực trạng và cơ hội, thách thức đe dọa đến an ninh con người hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.2.313.22.Bao dam an ninh con nguoi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.