Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69481
Title: Nâng cao chất lượng thẩm phán gắn với đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Authors: Tăng Thị Thu Trang
Keywords: Thẩm phán
Đột phá chiến lược
Nguồn nhân lực
Đại hội đại biểu
Lần thứ XIII của Đảng
Tòa án nhân dân
Abstract: Thẩm phán là một bộ phận của nguồn nhân lực quốc gia, nhân danh Nhà nước để thực hiện hoạt động xét xử, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Bài viết bàn luận về các giải pháp để nâng cao chất lượng Thẩm phán gắn yêu cầu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 1 năm 2022
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.