Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69484
Title: Xác định bị đơn khi quyền của người nhận hàng trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bị vi phạm
Authors: Nguyễn Thị Hoa Cúc
Keywords: Bị đơn
Quyền người nhận hàng
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Đường biển
Abstract: Bài viết trình bày, phân tích các quy định của pháp luật hàng hải về mối quan hệ giữa bên vận chuyển danh nghĩa (bên vận chuyển) với bên đại lý và bên vận chuyển thực tế khi họ thực hiện việc vận chuyển hàng hóa từ người gửi hàng đến người có quyền nhận hàng, làm cơ sở để các bên cũng như cơ quan tiến hành tố tụng xác định chính xác người chịu trách nhiệm bồi thường.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.