Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69488
Title: Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng
Authors: Lê Thị Tình
Keywords: Công tác cán bộ
Quan điểm sai trái
Thế lực thù địch
Cán bộ
Abstract: Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục chống phá Dảng và Nhà nước ta dưới nhiều hình thức tinh vi, nham hiểm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề cán bộ công tác cán bộ của Đảng ta. Do đó, cận nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nhận diện một cách chính xác những luận điệu xuyên tạc đó để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả; qua đó góp phần thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.