Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69490
Title: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước
Authors: Nguyễn Hùng Oanh
Keywords: Môi trường hòa bình
Bảo vệ độc lập
Phát triển đất nước
Abstract: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi chủng ta phải tiếp tục có những sách lược phù hợp, giải pháp hiệu quả để giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.