Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69494
Title: Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Cán bộ
Đảng
Công chức
Thời kỳ đổi mới
Abstract: Bài viết phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ thời kỳ đổi mới đến nay và đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.Quan diem cua Dang_doi ngu can bo cong chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.