Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69496
Title: Tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Văn Thưởng
Keywords: Rèn luyện tu dưỡng đạo đức
Cán bộ
Đảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Abstract: Đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và suốt đời chăm lo. Người là tấm gương sáng, mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để thực sự "là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"; có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.Ren luyen_tu duong dao duc cach mang_can bo_dang vien_HCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.