Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69502
Title: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với xử lý trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Authors: Lê Văn Cường
Keywords: Công tác kiểm tra
Kiểm soát quyền lực
Công tác cán bộ
Abstract: Kiểm soát quyền lực luôn là vấn đề được quan tâm trong mọi chế độ chính trị - xã hội. Hệ thống kiểm soát quyền lực được đề cập đến hiện nay là kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, kiểm toán nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền lực đúng với mong muốn của chủ thể giao quyền. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, việc kiểm soát quyến lực đã và đang có tác dụng rất lớn nhằm đảm bảo tính đúng đắn của việc sử dụng quyền lực trong hệ thống chính trị. Bài viết phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.