Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69509
Title: Vai trò của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức vận hành chính quyền đô thị ở Việt Nam
Authors: Phạm Đi
Keywords: Người đứng đầu chính quyền
Chính quyền đô thị
Abstract: Xây dựng chính quyền đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức hoạt động và vận hành mô hình chính quyền đô thị là rất quan trọng, đây là nội dung chính của bài viết này.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.